Nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik gospodarczy

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
76-113 Postomino 97,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik gospodarczy – w niepełnym wymiarze czasu pracy

Planowane zatrudnienie – od dnia 8 kwietnia 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (z możliwością jej przedłużenia) w wymiarze 1/2 etatu

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z następującymi dokumentami :

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy, oryginały dokumentów.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Pracownik gospodarczy” należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 w terminie do dnia 27 marca 2013 roku, do godz. 15.30 (o zachowanym terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Centrum).

Aplikacje, które będą niekompletne lub wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne. Wykaz osób, których aplikacje spełniają wymagania formalne, ukaże się na stronie internetowej (www.bip.postomino.pl/ckis).

Planowany termin rozmów– 28-29 marca, 2-3 kwietnia 2013 r. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.

Wyłącznie wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyborze. Informacja o wynikach rekrutacji ukaże się też na stronie internetowej www.bip.postomino.pl/ckis oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Złożone oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgłaszając się osobiście. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a następnie będą podlegały zniszczeniu.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz kandydatów:

Wyniki:


Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 12.04.2013
Podpisał: Agnieszka Czarnuch
Dokument z dnia: 14.03.2013
Dokument oglądany razy: 2287
10.07.2020 // bip.postomino.pl/ckis