A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.06.2016 z powodu:
nieaktualna

Nabór na wolne stanowisko pracy – SPECJALISTA

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
76-113 Postomino 97,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista – w pełnym wymiarze czasu pracy

Planowane zatrudnienie – od dnia 8 kwietnia 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (z możliwością jej przedłużenia) w wymiarze 1 etatu

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • prowadzenie wszelkich spraw w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji
 • prowadzenie spraw w zakresie administrowania i nadzoru nad powierzonymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz mieniem, ich utrzymywania i udostępnianiem, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością promocyjną Centrum, poprzez przygotowywanie materiałów prasowych i medialnych, w tym relacji z imprez i innych wydarzeń
 • stwarzanie warunków dla rozwoju sportu i kultury fizycznej oraz kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów sportowych na terenie Gminy Postomino
 • organizowanie różnorodnych form edukacji sportowej i rekreacyjnej poprzez organizowanie sekcji, kół, zespołów i innych form klubów zainteresowań oraz nadzór nad ich działalnością
 • organizowanie różnorodnych form uprawiania sportu i kultury fizycznej oraz rekreacji, poprzez m.in.: organizowanie biegów, meczy, turniejów i innych form współzawodnictwa o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych, wycieczek, rajdów pieszych, nordic walking i rowerowych oraz innych form aktywności krajoznawczo-turystycznej
 • koordynowanie i organizowanie działalności sportowej imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym popularyzacji walorów rekreacji ruchowej na terenie Gminy Postomino
 • opracowywanie projektów wniosków, planów i innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Centrum, zgodnie z zakresem obowiązków
 • współpraca na rzecz sportu, kultury fizycznej i rekreacji z instytucjami, stowarzyszeniami, firmami, osobami indywidualnymi, itp., w szczególności w zakresie pozyskiwania sponsorów i współorganizatorów wszelkich przedsięwzięć
 • doradztwo, pomoc merytoryczna i organizacyjna instytucjom oświatowym oraz innym podmiotom i stowarzyszeniom w zakresie powierzonych obowiązków

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • co najmniej roczny staż pracy
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność
 • komunikatywność
 • kreatywność i dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność tworzenia grafiki komputerowej oraz obsługa systemu cms stron www będzie dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z następującymi dokumentami:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dyplomu wyższej uczelni
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, certyfikaty umiejętności),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgodny na przetwarzania danych osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.) i ich publikacji na stronie www.bip.postomino.pl/ckis

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy, oryginały dokumentów.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Specjalista” należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 w terminie do dnia 27 marca 2013 roku, do godz. 15.30 (o zachowanym terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Centrum).

Aplikacje, które będą niekompletne lub wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne. Wykaz osób, których aplikacje spełniają wymagania formalne, ukaże się na stronie internetowej (www.bip.postomino.pl/ckis).

Planowany termin rozmów– 28-29 marca, 2-3 kwietnia 2013 r. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.

Wyłącznie wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyborze. Informacja o wynikach rekrutacji ukaże się też na stronie internetowej www.bip.postomino.pl/ckis oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Złożone oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgłaszając się osobiście. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a następnie będą podlegały zniszczeniu.

Dokumenty do pobrania:

 1. NABÓR - SPECJALISTA - ogłoszenie
 2. NABÓR - SPECJALISTA - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 3. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - dane osobowe
 4. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - korzystanie z praw publicznych
 5. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - przestępstwo umyślne i skarbowe

Wykaz kandydatów:

Wyniki:



Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 12.04.2013
Podpisał: Agnieszka Czarnuch
Dokument z dnia: 14.03.2013
Dokument oglądany razy: 3 376
Wersja do druku