A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.06.2016 z powodu:
nieaktalne

Nabór - GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy – główny księgowy – w pełnym wymiarze czasu pracy

Planowane zatrudnienie – od dnia 27 maja 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (z możliwością jej przedłużenia) w wymiarze 1 etatu

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97

Do głównych obowiązków i odpowiedzialności osoby zatrudnionej będzie należało:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ze środków Unii Europejskiej
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem jednostki
 5. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami jednostki
 6. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej
 7. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki, w tym bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej jednostki
 8. sporządzanie sprawozdań, w tym finansowych, raportów i innych dokumentów, w tym statystycznych jednostki
 9. opracowywanie projektów planu działalności i prognoz działalności jednostki
 10. nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych w jednostce
 11. prowadzenie spraw kadrowych, w tym podatkowych
 12. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości
 13. wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
  b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
  c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, przepisów dotyczących prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, procedur administracyjnych oraz organizowania działalności kulturalnej i sportu
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz programów Symfonia, Płatnik, systemu bankowości elektronicznej, itp.
 • posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, doskonała organizacja czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność oraz samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • wysoka kultura osobista
 • nieposzlakowana opinia
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sfery finansów publicznych – dodatkowym atutem kandydata będzie posiadanie doświadczenia w pracy w instytucji kultury, z zakresu podatku VAT lub prawa zamówień publicznych

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz
z następującymi dokumentami:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska głównego księgowego
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz opinie i referencje
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.) i ich publikacji

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy, oryginały w/w dokumentów.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz nr telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Główny Księgowy” należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 w terminie do dnia 23 maja 2013 roku, do godz. 12.00 (o zachowanym terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Centrum).

Aplikacje, które będą niekompletne lub wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne. Wykaz osób, których aplikacje spełniają wymagania formalne, ukaże się na stronie internetowej (www.ckis.postomino.pl i www.bip.postomino.pl/ckis).

Planowany termin rozmów– 24 maja 2013 r. Kandydaci będą informowani telefonicznie
o terminie i godzinie rozmowy.

Wyłącznie wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyborze. Informacja o wynikach rekrutacji ukaże się też na stronie internetowej www.ckis.postomino.pl i www.bip.postomino.pl/ckis oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Złożone oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgłaszając się osobiście. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a następnie będą podlegały zniszczeniu.

Dokumenty do pobrania:Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 10.06.2013
Podpisał: Agnieszka Czarnuch
Dokument z dnia: 09.05.2013
Dokument oglądany razy: 2 783
Wersja do druku