A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.06.2016 z powodu:
nieaktualne

Nabór na wolne stanowisko pracy

 Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
76-113 Postomino 97,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista – w pełnym wymiarze czasu pracy


Planowane zatrudnienie – od dnia 01 października 2013r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (z możliwością jej przedłużenia) w wymiarze 1 etatu Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
- prowadzenie wszelkich spraw w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji;
- prowadzenie spraw w zakresie administrowania i nadzoru nad powierzonymi obiektami  sportowymi i rekreacyjnymi oraz mieniem, ich utrzymywania i udostępnianiem, zgodnie z  odrębnymi przepisami;
- prowadzenie spraw związanych z działalnością promocyjną Centrum, poprzez  przygotowywanie materiałów prasowych i medialnych, w tym relacji z imprez i innych  wydarzeń;
- stwarzanie warunków dla rozwoju sportu i kultury fizycznej oraz kół i klubów zainteresowań,  sekcji i zespołów sportowych na terenie Gminy Postomino;
- organizowanie różnorodnych form edukacji sportowej i rekreacyjnej poprzez organizowanie  sekcji, kół, zespołów i innych form klubów zainteresowań oraz nadzór nad ich działalnością;
- organizowanie różnorodnych form uprawiania sportu i kultury fizycznej oraz rekreacji,  poprzez m.in.: organizowanie biegów, meczy, turniejów i innych form współzawodnictwa o  zasięgu lokalnym, krajowym i Międzynarodowym;
- organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych, wycieczek, rajdów pieszych, nordic  walking i rowerowych oraz innych form aktywności krajoznawczo-turystycznej;
- koordynowanie i organizowanie działalności sportowej imprez sportowych i
 rekreacyjnych, w tym popularyzacji walorów rekreacji ruchowej na terenie Gminy Postomino;
- opracowywanie projektów wniosków, planów i innych dokumentów
 niezbędnych do funkcjonowania Centrum, zgodnie z zakresem obowiązków;
- współpraca na rzecz sportu, kultury fizycznej i rekreacji z instytucjami, stowarzyszeniami,  firmami, osobami indywidualnymi, itp., w szczególności w zakresie pozyskiwania sponsorów  i współorganizatorów wszelkich przedsięwzięć;
- doradztwo, pomoc merytoryczna i organizacyjna instytucjom oświatowym oraz innym  podmiotom i stowarzyszeniom w zakresie powierzonych obowiązków.
Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo; ścigane z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
- co najmniej roczny staż pracy;
- nieposzlakowana opinia;
Wymagania dodatkowe:
- doskonała organizacja pracy oraz samodzielność;
- komunikatywność;
- kreatywność i dyspozycyjność;
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność tworzenia grafiki komputerowej, fotografowania oraz obsługa systemu cms  stron www będzie dodatkowym atutem.


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z następującymi dokumentami:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kopia dowodu osobistego;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu) i dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, certyfikaty  umiejętności);
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgodny na przetwarzania danych osobowych kandydata  na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) i ich publikacji na stronie
 www.bip.postomino.pl/ckis.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy, oryginały dokumentów.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Specjalista” należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 w terminie do dnia 20 września 2013 roku, do godz. 15.30 (o zachowanym terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Centrum).
Aplikacje, które będą niekompletne lub wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne. Wykaz osób, których aplikacje spełniają wymagania formalne, ukaże się na stronie internetowej (www.bip.postomino.pl/ckis).
Planowany termin rozmów 24 - 26 września 2013r., kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
Wyłącznie wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyborze. Informacja o wynikach rekrutacji ukaże się też na stronie internetowej www.bip.postomino.pl/ckis oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Złożone oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgłaszając się osobiście. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty do pobrania:
1. NABÓR - SPECJALISTA - ogłoszenie
2. NABÓR - SPECJALISTA - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - dane osobowe
4. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - korzystanie z praw publicznych
5. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - przestępstwo umyślne i skarbowe

6. Nabór - Specjalista - ogłoszenie o wynikach naboruOpublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 26.09.2013
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 283
Wersja do druku