A A A
SmodBIP

Nabór Specjalista CKiS

 Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie,76-113 Postomino 97,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista – w pełnym wymiarze czasu pracy
Planowane zatrudnienie – od dnia 01.07. 2016r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (z możliwością jej przedłużenia) w wymiarze 1 etatu
Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
1. pomoc w prowadzeniu Sekretariatu Centrum,
2. redagowanie pism,
3. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
4. organizacja i nadzór nad zaopatrzeniem Centrum w materiały, urządzenia biurowe oraz wyposażenie biura i obiektów nadzorowanych przez Centrum,
5. przyjmowanie, rejestracja i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Centrum,
6. prowadzenie i stała aktualizacja wszystkich rejestrów i ewidencji funkcjonujących w pracy kancelaryjnej Centrum,
7. prowadzenie archiwum Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
8. prowadzenie ewidencji i rozliczanie kart drogowych,
9. opracowywanie projektów wniosków, planów i innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Centrum,
10. pomoc w organizowaniu imprez realizowanych przez Centrum,
11. organizacja i prowadzenie zapytań ofertowych i przetargów.
Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- wykształcenie minimum średnie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw
publicznych;
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo;
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
- co najmniej roczny staż pracy;
- nieposzlakowana opinia;
Wymagania dodatkowe:
- doskonała organizacja pracy oraz samodzielność;
- komunikatywność;
- kreatywność i dyspozycyjność;
- umiejętność pracy w zespole;
- prawo jazdy kategorii B
- umiejętność tworzenia grafiki komputerowej, fotografowania oraz obsługa
systemu cms stron www będzie dodatkowym atutem.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z następującymi dokumentami:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i dodatkowe kwalifikacje
(ukończone kursy, certyfikaty umiejętności);
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na
wskazanym stanowisku;
- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgodny na przetwarzania danych
osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 z późń. zm.) i ich publikacji na stronie www.bip.postomino.pl/ckis.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy, oryginały dokumentów.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Specjalista” należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku, do godz. 15.30 (o zachowanym terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Centrum).
Aplikacje, które będą niekompletne lub wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne. Wykaz osób, których aplikacje spełniają wymagania formalne, ukaże się na stronie internetowej (www.bip.postomino.pl/ckis).
Planowany termin rozmów 23 - 24 czerwca 2016r., kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
Wyłącznie wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyborze. Informacja o wynikach rekrutacji ukaże się też na stronie internetowej www.bip.postomino.pl/ckis oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Złożone oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgłaszając się osobiście. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty do pobrania:
1. NABÓR - SPECJALISTA - ogłoszenie
2. NABÓR - SPECJALISTA - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - dane osobowe
4. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - korzystanie z praw publicznych
5. NABÓR - SPECJALISTA - OŚWIADCZENIE - przestępstwo umyślne i
skarboweOpublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 07.06.2016
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 07.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 712