Zarządzenia 2016

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny odzieży i obuwia roboczo – ochronnego na rok 2016 stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego .
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 3. Zarządzenie Nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 18 stycznia 2016 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie mz dnia 5 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 23 stycznia 2016 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiko urzędnicze.
 5. Zarządzenie NR 5/2016r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 1 marzec 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2016r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 7. Zarządzenie nr 7/2016r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 14 marca 2016r. zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 2/08 z dnia 25.09.2008r.
 8. Zarządzenie Nr 8/16 z dnia 4 kwietnia 2016 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 9. Zarządzenie Nr 9/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu oraz powołania składu Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16.
 10. Zarządzenie Nr 10/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 11. Zarządzenie Nr 11/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 12. Zarządzenie Nr 12/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie nr 11/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 13. Zarządzenie Nr 13/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 05 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 14. Zarządzenie nr 14/2016 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 07 października 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie,
 15. Zarządzenie Nr 15/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 10 października 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie,
 16. Zarządzenie nr 16/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 listopad 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu oraz powołania składu Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16,
 17. Zarządzenie nr 17/2016r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 14/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 18. Zarządzenie nr 18/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie nr 16/14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie wprowadzenia zasad/ polityki/ rachunkowości.
 19. Zarządzenie nr 19/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie nr 3/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 20. Zarządzenie Nr 20/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/15 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 08.02.2017
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 02.02.2016
Dokument oglądany razy: 2528
2.10.2022 // bip.postomino.pl/gops