bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Zasady udzielania określone są w "Ustawie z dnia 12 marca 2004, o pomocy społecznej", Która określa, że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. (uchylony);
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom mieszczącym się w następujących kryteriach dochodu:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł.
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 29.06.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 050