bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakres działalności

1. Zakres działalności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie to instytucja pomagająca osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Prawo:

 • Statut GOPS
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 10 sierpnia 2012 r.
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017, poz. 1465)Opublikował: Mariusz Wilawer
Publikacja dnia: 27.11.2017
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 27.11.2017
Dokument oglądany razy: 2 375