bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Postomino na lata 2013-2017

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2013 - 2017” zwany dalej Programem jest realizacją zapisu znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku Nr 125, poz. 842). Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) „Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.


Celem Programu jest zwalczanie problemu przemocy domowej w Gminie Postomino. Program został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie, na podstawie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Postomino. Program realizowany będzie na ternie gminy Postomino. Zakłada podejmowanie interdyscyplinarnych działań mających na celu zapobieganie i zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Postomino. W programie zaplanowano zadania do realizacji dla instytucji i podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w zapobieganie zjawisku przemocy. Priorytetem jest wypracowanie skutecznej metody przeciwdziałania przemocy, która wymaga aktywnej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów polegającej na wymianie doświadczeń, doradztwie, organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie, poprzez promowanie alternatywnych postaw przeciw przemocy, upowszechnienie wiedzy na temat tego zjawiska, udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Postomino na lata 2013-2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/281/13 Rady Gminy Postomino z dnia 24 kwietnia 2013r.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 01.07.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 01.07.2015
Dokument oglądany razy: 899