bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Postomino

Ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej wskazuje na konieczność opracowania i realizacji 3-letnich programów wspierania rodziny, współpracy instytucji wspierających rodzinę z dzieckiem poprzez działania profilaktyczne, pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiotów powołanych do wspierania rodziny.

Podmiotem wskazanym do realizacji tego zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej działający w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Postomino przyjęty Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Postomino z dnia 4 marca 2015r.

W celu wdrażania, realizacji i monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Postomino na lata 2015-2017 , Wójt Gminy Postomino powołał Zarządzeniem nr 81/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. Zespół Zadaniowy. Koordynatorem Zespołu jest Pani Janina Łyczko-Schmidt pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 01.07.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 01.07.2015
Dokument oglądany razy: 995