bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Świadczenia niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługuje osobie , która jest objęta pomocą w formie zasiłku stałego z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności lub z tytułu wieku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone są w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie przysługuje osobie, która jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny.

Pogrzeb

Sprawienie pochówku dotyczy zmarłych, którzy nie posiadali rodziny mającej prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego, a zmarły nie podlegał za życia ubezpieczeniu społecznemu. W celu uzyskania pomocy w formie sfinansowania pochówku należy udać się do pracownika socjalnego obsługującego rejon dotychczasowego zamieszkania zmarłego.

Posiłek

1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 526,50 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

2. Pomoc w zakresie dożywiania może zostać przyznana:

  • dzieciom do 7 roku życia,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

  • Wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie posiłku.
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
  • zaświadczenie z odpowiedniej placówki oświatowej w przypadku dożywiania dzieci.
  • zaświadczenie o konieczności stosowania odpowiedniej diety w przypadku osób niesamodzielnych, wymagających specjalistycznego żywienia.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 368