bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe:

  1. niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, lub

  2. całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 634 zł netto.
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie:

  1. niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, lub

  2. całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 514 zł netto.


Zasiłek stały nie przysługuje osobom posiadającym uprawnienie do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego oraz osobie posiadającej prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o formie i wysokości pobieranych świadczeń.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza 634 zł netto lub
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 514 zł pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny.

Pomoc można uzyskać w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub oczekiwanie na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w następujący sposób:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, decyzje o przyznaniu innych świadczeń)

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

ZASIŁEK CELOWY:

1. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

2. Zasiłek celowy może być przyznany:

 • osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza kwoty 634 zł netto,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 514 zł netto pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny.

3. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od wysokości dochodu osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

5. Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności, może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 771 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, decyzje o przyznaniu innych świadczeń)

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pienięznych z pomocy społecznej obowiązują od 1 października 2015r.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 409