bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informator o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Informator
o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

1. PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU KOREKCYJNO- EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców na terenie powiatu sławieńskiego.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowany jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

2) Wytycznych do realizacji programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie zachodniopomorskim na 2016r.

3) Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

2. ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są osoby:
1) skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocą w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

2) stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

3) które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,

4) których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji lub decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Każdy uczestnik Programu podpisuje regulamin, w którym między innymi zobowiązuje się do:
1) systematycznej obecności na zajęciach,

2) bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach,

3) powstrzymania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi.

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców, zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań oraz do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Forma organizacji i realizacji oraz treści programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie przyjmuje jako najwyższy priorytet, zasadę ochrony bezpieczeństwa, autonomii i dobra osób krzywdzonych przez osobę stosującą przemoc - w żadnym przypadku nie akceptuje sytuacji i zachowań, które mogłyby akcentować współodpowiedzialność osoby krzywdzonej za przemoc wobec niej stosowaną.

4. REALIZATORZY PROGRAMU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu sławieńskiego, Sądem, kuratorami, Policją, Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osobami prowadzącymi program korekcyjno-edukacyjny, itp.

5. CELE PROGRAMU

Program jest skonstruowany tak aby możliwe było osiągnięcie przez uczestników następujących celów:

1) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

2) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

3) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie,

4) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

5) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy w rodzinie,

6) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

7) uzyskania informacji o możliwości podejmowanych działań terapeutycznych.

6. HARMONOGRAM PROGRAMU-MONITORING

1) Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi.

2) Rekrutacja uczestników programu.

3) Opracowanie reguł uczestnictwa, w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników.

4) Sporządzenie diagnozy indywidualnej.

5) Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.

6) Kontakt prowadzących z osobami doświadczającymi przemocy.

7) Monitoring uczestników w trakcie trwania programu i do 3 lat po zakończeniu. Rozpoczęcie monitorowania sytuacji rodzinnej uczestników przed upływem 4 miesięcy od zakończenia udziału w programie.

7. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU

Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

8. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program będzie realizowany przez okres trzech miesięcy w II półroczu 2016r., w miejscu, w którym nie udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Łącznie obejmować będzie 60 godzin zegarowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie będą dłuższe niż tydzień.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO I PRAWNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie organizuje bezpłatne, indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne w formie dyżurów dla osób potrzebujących pomocy zamieszkałych na terenie powiatu sławieńskiego.

Spotkania z psychologiem odbywać się będą w pokoju nr 1, w godzinach od 1600 do 1800.
Harmonogram spotkań:

 • 18 lutego 2016r.
 • 25 lutego 2016r.
 • 10 marca 2016r.
 • 24 marca 2016r.
 • 7 kwietnia 2016r.
 • 21 kwietnia 2016r.
 • 5 maja 2016r.
 • 19 maja 2016r.
 • 2 czerwca 2016r.
 • 16 czerwca 2016r.
 • 7 lipca 2016r.
 • 14 lipca 2016r.
 • 18 sierpnia 2016r.
 • 25 sierpnia 2016r.
 • 8 września 2016r.
 • 22września 2016r.
 • 6 października 2016r.
 • 20 października 2016r.
 • 3 listopada 2016r.
 • 17 listopada 2016r.
 • 1grudnia 2016r.
 • 15 grudnia 2016r.

Radca Prawny przyjmuje w pokoju nr 63, w godzinach od 12.00 do 15.30, według następującego harmonogramu spotkań:

 • 27 stycznia 2016r.
 • 10 luty 2016r.
 • 24 luty 2016r.
 • 16 marca 2016r.
 • 30 marca 2016r.
 • 13 kwietnia 2016r.
 • 27 kwietnia 2016r.
 • 11 maja 2016r.
 • 25 maja 2016r.
 • 8 czerwca 2016r.
 • 22 czerwca 2016r.
 • 6 lipca 2016r.
 • 13 lipca 2016r.
 • 3 sierpnia 2016r.
 • 10 sierpnia 2016r.
 • 7 września 2016r.
 • 21 września 2016r.
 • 5 października 2016r.
 • 26 października 2016r.
 • 2 listopada 2016r.
 • 16 listopada 2016r.
 • 7 grudnia 2016r.
 • 14 grudnia 2016r.


Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 03.08.2016
Podpisał: Sylwester Pająk
Dokument z dnia: 03.08.2016
Dokument oglądany razy: 674