bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino

Informację na temat harmonogramu oraz bieżącej realizacji projektu „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” znajdują się na stronie:

https://www.facebook.com/Zr%C3%B3bmy-To-Razem-GOPS-Postomino-289652221973165/

- - - - -

****************************************************************************************************

Projekt „Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zarożonych ubustwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” zakłada przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w okresie 01.07.2017-31.12.2021 grupę 160 osób (100k i 60m) zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 5 zadań:

1. Aktywna integracja w ramach kontraktów socjalnych: indywidualne poradnictwo psychologiczne, mediacja rodzinna, warsztaty prawne, warsztaty kształtowania kompetencji, trening pokonywania sytuacji kryzysowych, terapia motywująca do podjęcia leczenia odwykowego, warsztaty wizażu i autoprezentacji, warsztaty plaowania udanego życia (gospodarowanie budżetem domowym, gospodarowanie zasobami żywnościowymi, trener savoir vivre, trener rękodzieła, perfekcyjna pani domu), terapia rodzinna, doradztwo zawodowe, kurs podstaw obsługi komputera, kurs prawa jazdy, kwalifikacyjne kursy zawodowe, staże zawodowe.

2. Zasiłki i pomoc w naturze w ramach realizacji kontraktów socjalnych.

3. Aktywna integracja w ramach realizacji Programu Aktywnościu Lokalnej: warsztaty planowania udanego życia (gospodarowanie budżetem domowym, gosp. zasobami żywnościowymi, trener savoir vivre, trener rękodzieło, perfekcyjna pani domu), warsztaty kształtowania kompetencji, dyżur psychologa, zajęcia ruchowe, warsztaty ekologiczne, warsztaty dla kobiet jak być skuteczną, warsztaty rękodzieło, grupy samopomocowe, wsparcie koleżeńskie.

4. Zasiłki i pomoc w naturze w ramach realizacji Programu aktywności Lokalnej.

5. Działania o charakterze środowiskowym w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej: opracownie rapartu zasobów i potrzeb społeczności lokalnej Gminy Postomino, organizacja spotkań ze społecznością lokalną w celu tworzenia i wdrażania PAL, organizacja przez członków grup samopomocowych imprez integracyjnych dla społeczności lokalnych, dla seniorów i uczestników projektu. Badania lekarza medycyny pracy, zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów dojazdu, zakup polis.

Projekt zakłada zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: instrumenty aktywizacji społecznej w tym praca socjalna, edukacyjnej i zdrowotnej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej realizowane przez Partnera ZDZ Słupsk (podmiot wyspecjalizowany we wdrażaniu aktywizacji zawodowej).

Wsparcie w ramach PAL odbywać się będzie poprzez uruchomienie centrum społecznościowego na bazie świetlicy środowiskowej, jakim będzie Dom Sąsiedzki.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają poniższe kryteria:

Kontrakty socjalne:
- mieszkają na terenie gminy Postomino, województwo zachodniopomorskie
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w tym osoby bezrobotne, które znajdują się w III grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy (50k i 30m),
- osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności 9 ON (6k i 3m)
- osoby korzystające z POPŻ
- wśród zrekrutowanej grupy w każdym roku znajdzie się 5 osób uzależnionych od alkoholu oraz 15 osób z rodzin dysfunkcyjnych.

Program Aktywności Lokalnej:
- mieszkają na terenie gminy Postomino, województwo zachodniopomorskie,
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w tym 60 osób bezrobotnych, którzy znajdują się w I i II grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy oraz 20 osób w wieku poprodukcyjnym,
- osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności 9 ON (6k i 3m)
- osoby korzystające z POPŻ
- wśród zrekrutowanej grupy w każdym roku znajdzie się 5 osób uzależnionych od alkoholu oraz 15 osób z rodzin dysfunkcyjnych,
- osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, bez kwalifikacji zawodowych, w wieku 18-34 lata, długotrwale bezrobotne.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"ZRÓBMY TO RAZEM - aktywizacja aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”

PLAKAT - REKRUTACJA

******************************************************************************************************

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projektu pn.:


„Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Całkowita wartość projektu: 2 886 327,44 zł.,
w tym: ze środków europejskich: 2 443 317,44 zł,
ze środków własnych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 443 010,00 zł.

Termin realizacji projektu: 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
Postomino 30
76-113 Postomino
Tel. /59/ 846-44-63Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 20.10.2020
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 11.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 735