RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulaminy i inne

1. Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

2. Regulamin pracy w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

3. Regulamin oceny pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

4. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

5. Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. 

6. Wewnętrzna polityka antymobingowa w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

7. Kodeks etyki nauczycieli w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

8. Kodeks etyki przacowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

9. Regulamin kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

10. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

11. Regulamin Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

12. Procedura przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

13. Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

14. Regulamin oceny pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

15. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

16. Procedura zwalniania nauczycieli w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

17. Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

18. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach:

 • Procedura kontaktów nauczycieli z rodzicami
 • Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa
 • Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego
 • Procedura postępowania wobec osób obcych oraz rodziców/prawnych opiekunów wchodzących na teren szkoły
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
 • Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania ze szkoły
 • Procedura dotycząca postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji (wagary)
 • Procedura sprawowania opieki nad uczniem zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego
 • Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia oraz nieprzewidywanego zdarzenia
 • Procedura postępowania wobec rodziców będących pod wpływem alkoholu w szkole
 • Procedura postępowania wobec agresywnych rodziców w stosunku do pracowników szkoły
 • Procedura postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, zawodów, konkursów.
 • Procedura organizacji zawodów sportowych, konkursów i innych imprez nie będącymi wycieczkami
 • Procedura postępowania w przypadku przyłapania ucznia i udowodnienia uczniowi kradzieży na terenie szkoły
 • Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających
 • Procedura postępowania wobec ucznia zaniedbanego środowiskowo i rodziców niewydolnych wychowawczo
 • Procedura postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów (na terenie szkoły i poza nią)
 • Procedura postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
 • Procedura postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada substancję wyglądem przypominającą narkotyk
 • Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy)
 • Procedura postępowania w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika
 • Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy
 • Procedura postępowania w przypadku wniesienia na teren szkoły telefonu
 • Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • Procedura wprowadzania zmian do Statutu szkoły


Opublikował: Jolanta Duk-Szlawska
Publikacja dnia: 06.11.2018
Podpisał: Jolanta Duk-Szlawska
Dokument z dnia: 13.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 569