bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021

Polityka wewnętrzna każdego państwa to zbiór określonych polityk szczegółowych, z których oprócz polityki gospodarczej najistotniejszą wydaje się być polityka społeczna. Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego ludności, asekuracja przed ryzykami życiowymi oraz wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych.

Realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej należy do najważniejszych jakimi zajmują się jednostki samorządu terytorialnego a w szczególności gminy. W myśl ustawy o pomocy społecznej gmina ma nie tylko obowiązek realizowania zadań z tego zakresu ale swoje działania powinna opierać na długotrwałej strategii. Zbiór głównych wytycznych i zadań do zrealizowania z zakresu polityki społecznej zawiera właśnie Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ustawodawca nakładając na gminy obowiązek tworzenia tego typu dokumentu, oparł się na założeniu iż gmina realizując zadania z zakresu polityki społecznej, powinna kierować się długookresową strategią nie uzależnioną od politycznych procesów administrowania samorządem.

Potrzeba istnienia dokumentu nazywanego Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych nie wynika oczywiście jedynie z dostosowania się do wymogów i przepisów prawnych. Innym ważnym czynnikiem jest fakt integracji z Unią Europejską, gdzie działalność planistyczna tego typu ma podstawowe znaczenie w procesie decyzyjnym. Dzięki określeniu podstawowych priorytetów, celów i zadań w dziedzinie polityki społecznej, gmina zyskuje skonkretyzowaną wizję z zakresu rozwiązywania istniejących problemów oraz działań profilaktycznych jakie powinno się podjąć w celu przeciwdziałania powstawaniu nowych problemów.

W dniu 24 września 2014r. Uchwałą Rady Gminy Postomino Nr XLIV/445/14 została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2021 opracowana przez konsultanta firmy Invent-Grupa Doradztwa i Treningu.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021 przyjęta Uchwałą Nr XLIV/445/14 Rady Gminy Postomino z dnia 24 września 2014r.

W celu wdrażania, realizacji i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021, Wójt Gminy Postomino powołał Zarządzeniem nr 82/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. Zespół Zadaniowy.  Koordynatorem Zespołu jest Pani Janina Łyczko-Schmidt pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.

W trakcie wdrażania Strategii koniecznym stało się doprecyzowanie wskaźników służących monitoringowi oraz zaktualizowanie celów strategicznych. W związku z powyższym w dniu 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy Postomino przyjęła uchwałą nr XIII/125/15 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2015-2021, będącą aktualizacją pierwotnego dokumentu.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2015-2021 przyjęta Uchwałą Nr XIII/125/15 Rady Gminy Postomino z dnia 22 grudnia 2015r.

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring, który pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami.

Zgodnie z zapisami Strategii jej przegląd jest przeprowadzany przez cały okres jej obowiązywania, przynajmniej raz na rok. Wynikiem przeprowadzania przeglądu jest sprawozdanie zawierające informacje na temat zaawansowania poszczególnych zadań wybranych do realizacji w danym okresie.

  1. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021przyjęte Zarządzeniem Nr 191/2015 Wójta Gminy Postomino z dnia 24 sierpnia 2015r.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 29.12.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 01.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 067