bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych.

Gmina Postomino, działając poprzez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie

na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ze zm.)
ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu
pn. „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,
Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16
  2. Oferta w ramach naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt. „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Gmina Postomino, działając poprzez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie

na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.)
ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu
pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16,
  2. Oferta w ramach naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16,
  3. Regulamin Konkursu w ramach otwartego naboru partera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne
    Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16.

Na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) Gmina Postomino/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie przeprowadziła otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach procedury konkursowej na partnera wybrany został Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku. Średnia punktów uzyskanych przez ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wyniosła 15 punktów.

Protokół z przeprowadzonego naboru partnera.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 25.11.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 15.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 849