bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2017

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny odzieży i obuwia roboczo – ochronnego na rok 2017 stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego .
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 08 .02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: stanowisko ds. funduszy pomocowych-onsultant/koordynator projektów unijnych.
 3. Zarządzenie Nr  3/2017r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie  z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 4. Zarządzenie Nr 4/17 z dnia 21 lutego 2017 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 5. Zarządzenie Nr 5/17 z dnia 22 lutego 2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 6. Zarządzenie nr 6/2017 R Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 09 marca 2017 r.zmieniające zarządzenie nr 5/20013 w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 7. Zarządzenie Nr 07/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 2/08 z dnia 25.09.2008r.
 8. Zarządzenie Nr 08/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Zarządzenie Nr 09/17 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego.
 10. Zarządzenie Nr 10/17 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 2/08 z dnia 25.09.2008r.
 11. Zarządzenie Nr 11/2017R. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 03 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad realizacji w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 13. Zarządzenie nr 13/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII. Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
 14. Zarządzenie Nr 14/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego.
 16. Zarządzenie Nr 16/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Postomino.
 17. Zarządzenie Nr 17/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 30 maja 2017 r.w sprawie ustalenia zastępstw pracowniczych.
 18. Zarządzenie Nr 18/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 maja 2017 w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży.
 19. Zarządzenie Nr 19/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 lipca 2017 r.w sprawie określenia zasad realizacji w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 20. Zarządzenie Nr 20/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
 21. Zarządzenie Nr 21/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego.
 22. Zarządzenie Nr 22/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Animator społeczności lokalnej.
 23. Zarządzenie Nr 23/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 7 lipca 2017 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
 24. Zarządzenie Nr 24/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 21 lipca 2017 r.w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Animator społeczności lokalnej.
 25. Zarządzenie Nr 25/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia z dnia 01 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 26. Zarządzenie Nr 26/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
 27. Zarządzenie Nr 27/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
 28. Zarządzenie Nr 28/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 07.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: stanowisko ds. funduszy pomocowych-konsultant/koordynator projektów unijnych.
 29. Zarządzenie Nr 29/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 7 września 2017 r. zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 14/2017 z dnia 07.04.2017r.
 30. Zarządzenie Nr 30/2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 07 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 31. Zarządzenie Nr 31/2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powierzenie głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie prowadzenia zadań w zakresie gospodarki finansowej.
 32. Zarządzenie Nr 32/2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie do prowadzenia zadań w zakresie gospodarki finansowej
 33. Zarządzenie Nr 33/2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 19 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
 34. Zarządzenie Nr 34/2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
 35. Zarządzenie Nr 35/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 08/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 36. Zarządzenie Nr 36/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
 37. Zarządzenie Nr 37/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży
 38. Zarządzenie Nr 38/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 18 października 2017 r.w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
 39. Zarządzenie Nr 39/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
 40. Zarządzenie Nr 40/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
 41. Zarządzenie Nr 41/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad realizacji w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 42. Zarządzenie Nr 42/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII. Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 43. Zarządzenie Nr 43/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad realizacji w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
 44. Zarządzenie Nr 44/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 12 grudnia 2017 r w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.”
 45. Zarządzenie Nr 45/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 12 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
 46. Zarządzenie Nr 46/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
 47. Zarządzenie Nr 47/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 13 grudnia 2017 rzmieniające Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Postomino.


Opublikował: Mariusz Wilawer
Publikacja dnia: 17.01.2018
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 13.12.2017
Dokument oglądany razy: 2 123